Prisijungti prie CVP IS
Pradžia
Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt
VPT: Skelbimo spausdinimas
 
  SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA)
I.1) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas:
 Lietuvos žemės ūkio universitetas (Aleksandro Stulginskio universitetas) (111950962)
Adresas:
  Studentų g. 11
Miestas:
  Akademija, Kauno r.
Pašto kodas:
  LT- 53361
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys: 
Kam: Jurga Daujotienė
Telefonas:
  (370-37) 75 23 87
El. paštas:
  jurga.daujotiene@lzuu.lt
Faksas:
 
Interneto adresas(-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): http://www.lzuu.lt/pradzia/lt

Pirkėjo profilio adresas (URL): 

Daugiau informacijos galima gauti:
      Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis 
    Kitur: prašome užpildyti A priedo I dalį 
Specifikacijas ir papildomus dokumentus( įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus)
galima gauti:
      Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis 
    Kitur: prašome užpildyti A priedo II dalį 
Pasiūlymai arba prašymai leisti dalyvauti turi būti siunčiami:
      Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis 
    Kitur: prašome užpildyti A priedo III dalį 


I.2) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (INSTITUCIJOS) TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
12  Viešąja teise reguliuojama įstaiga
 
Švietimas
Perkančioji organizacija (institucija) perka kitų perkančiųjų organizacijų (institucijų) vardu taip       ne     


II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS


II.1) APRAŠYMAS
II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija (institucija) suteikė sutarčiai
     Laboratorinė įranga V paketas
II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta(pasirinkite tik vieną kategoriją - darbus, prekes ar paslaugas- labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo(-ų) objektą)
  a) Darbai   b) Prekės   c) Paslaugos
 
  1. Pirkimas
Paslaugų kategorija:
(1 - 27 paslaugų kategorijas žr.

Direktyvos 2004/18/EB II priede)
 Pagrindinė darbų atlikimo vieta  Pagrindinė pristatymo vieta  Pagrindinė teikimo vieta
 
  Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademija, Kauno r., Lietuvos Respublika. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartis.
 
NUTS kodas NUTS kodas NUTS kodas
        
II.1.3) Skelbime informuojama apie
Viešojo pirkimo sutartį Dinaminės pirkimų sistemos (DPS) įdiegimą
Preliminariojo susitarimo sudarymą  
II.1.4) Informacija apie preliminarųjį susitarimą(jei taikoma)
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais Preliminarusis susitarimas
su vieninteliu subjektu
Numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių skaičius  
ARBA, jeigu taikoma, didžiausias jų skaičius  
Preliminariojo susitarimo trukmė:  Trukmė metais:     arba mėnesiais:
Priežastis,dėl kurios preliminariojo susitarimo trukmė didesnė nei ketveri metai:  
Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę
(jei taikoma;įrašykite tik skaičius):
Numatoma vertė be PVM: Valiuta: 
ARBA intervalas: nuo    iki  Valiuta: 
Sutarčių, kurios bus sudaromos, dažnumas ir vertė (jei žinoma)
II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas
  Pirkimo objektas - nauja laboratorinė, optinė ir precizinė įranga. Pirkimo objektas skirstomas į 24 pirkimo objekto dalis.
II.1.6) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
Papildomas(-i) objektas(-i) 48000000-8  (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos.)  
31000000-6  (Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas.)  
30200000-1  (Kompiuterinė įranga ir reikmenys.)  
 II.1.7) Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas
 dėl vyriausybės pirkimų (GPA)
taip      ne     
II.1.8) Pirkimo dalijimas į dalis
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra dalių)
taip      ne     
Jei taip, pasiūlimai turi būti teikiami dėl (pažymėkite tik vieną langelį):
vienos dalies vienos ar daugiau dalių visų dalių
II.1.9) Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus taip      ne     


II.2) KIEKIS ARBA SUTARTIES APIMTYS
II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis (įskaitant visas dalis ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma)
Priede B
Jei taikoma, numatoma vertė be PVM (įrašykite tik skaičius): Valiuta:
ARBA intervalas: nuo  iki  Valiuta:
II.2.2) Pasirinkimo galimybė (jei taikoma) taip      ne     
Jei taip, šių pasirinkimų galimybių aprašymas: sutarties šalims sutarus, numatoma 6 mėn. sutarties pratęsimo galimybė
Jei žinoma, laikotarpis, per kurį galima pasinaudoti šiomis pasirinkimo galimybėmis:
mėnesių:  arba dienų:  (nuo sutarties sudarymo)
Galimų pratęsimų skaičius (jei yra): 1 arba intervalas: nuo  iki 
Jei žinoma, pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju - numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 6 arba dienų:  (nuo sutarties sudarymo)

II.3) SUTARTIES TRUKMĖ ARBA ĮVYKDYMO TERMINAS
  Trukmė mėnesiais  12  arba dienomis   (nuo sutarties sudarymo)
 ARBA      Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
   Pabaiga     (metai/mėnuo/diena)III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos(jei taikoma)
Pirkimo sutartis įsigalioja tik tiekėjui pateikus Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 % visos sutarties vertės su PVM.
Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui neperdavus prekių Pirkėjui, Pardavėjas atlygina Pirkėjui sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo nuostolius, kurių dydis yra po 0,05 procentai nuo neperduotų Pirkėjui prekių kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet delspinigių suma negali viršyti 10 % nuo vėluojančių prekių sutarties kainos. Nuostoliai išskaičiuojami iš mokėtinos už prekes kainos ne ginčo tvarka.
Šalių susitarimu, iki 30% Sutarties kainos Pirkėjas gali sumokėti avansu (avansinis mokėjimas). Avansinis mokėjimas atliekamas, tik jeigu Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir visai avansinio mokėjimo sumai banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą bei išankstinio mokėjimo sąskaitą prašomo avanso sumai
III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas
4.1. Sumą, nurodytą sutarties 2 straipsnyje už Pardavėjo perduotas prekes Pirkėjui, Pirkėjas sumoka per 60 dienų nuo prekių pristatymo ir kitų sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo, bei priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos, Pardavėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą.
4.2. Šalių susitarimu, iki 30% Sutarties kainos Pirkėjas gali sumokėti avansu (avansinis mokėjimas). Avansinis mokėjimas atliekamas, tik jeigu Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir visai avansinio mokėjimo sumai banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą bei išankstinio mokėjimo sąskaitą prašomo avanso sumai. Likęs Sutarties kainos mokėjimas atliekamas pagal šios Sutarties 4.1 punkte nurodytas sąlygas.
III.1.3) Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė sutarties sudarymui (jei taikoma)
III.1.4) Kitos ypatinogs sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį (jei taikoma) taip       ne     
Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas


III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar prekybos (verslo) registrus
Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

2. Tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis laboratorinės įrangos prekyba. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;“.
Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų priedas Nr. 2).
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje
6. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų priedas Nr. 2), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje
III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama (jei taikoma) :
netaikoma   
III.2.3) Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama (jei taikoma):
1. Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys tiekėjo, kuris yra gamintojas, statusą, o jeigu tiekėjas nėra gamintojas, galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą, kopijos arba sutartis/preliminari sutartis su ūkio subjektu, kyris yra įgaliotas parduoti bei atlikti siūlomos laboratorinės ir programinės įrangos aptarnavimą. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

2. Gamintojo išduotas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, įrodantis specialisto kvalifikaciją diegti parduodamą įrangą ir apmokyti įrangos vartotojus ja naudotis. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

3. Pateikti galiojančio standarto arba lygiaverčių tiekėjo parengtų taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymų, kurie savo turiniu atitinka lygiaverčių standartų reikalavimus, kopiją. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 
1. Tiekėjas turi būti gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti bei atlikti siūlomos laboratorinės ir programinės įrangos aptarnavimą arba turėti aptarnavimo sutartį/preliminarią sutartį su kitu ūkio subjektu.

2. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip vieną techninį darbuotoją, gamintojo sertifikuotą diegti parduodamą įrangą ir apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (ne mažiau kaip 2 darbuotojus, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip) ja naudotis.

3. Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal techninėje specifikacijoje nurodytus kokybės sistemos standartus arba lygiaverčius tiekėjo parengtus taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymus, kurie savo turiniu atitinka lygiaverčių standartų reikalavimus. Šis kvalifikacinis reikalavimas yra taikomas tik tuomet, kai tai yra numatyta techninėje specifikacijoje. (konkurso sąlygų priedai Nr.30 - 55) 
III.2.4) Rezervuotos sutartys (jei taikoma) taip       ne     
Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms
Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas

III.3) SPECIALIOS PASLAUGŲ SUTARTIMS TAIKOMOS SĄLYGOS
III.3.1) Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
taip      ne     
Jei taip, nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą
 
III.3.2) Ar juridiniai asmenys turi nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją? taip      ne     


IV DALIS: PROCEDŪRA

IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS
IV.1.1) Procedūros rūšis
  1. Atvira
Pagrindimas, kodėl buvo pasirinkta supaprastinta procedūra
 
Kandidatai jau yra atrinkti taip      ne     
Jei taip, VI.3 dalyje "Papildoma informacija" pateikite jau atrinktų ūkio subjektų pavadinimus ir adresus
IV.1.2) Subjektų, kurie bus pakviesti pateikti pasiūlymus ar dalyvauti konkurse, skaičiaus apribojimai
(ribota ir derybų procedūra, konkurencinis dialogas)
Numatomas subjektų skaičius    
ARBA   Numatomas mažiausias skaičius     ir, jei taikoma didžiausis skaičius  
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:
 
IV.1.3) Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu (derybų procedūros, konkurencinio dialogo metu)
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptariamų sprendimų ar deryboms teikiamų paslūlymų skaičių taip      ne     

IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI
IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (prašome pažymėti atitinkamą langelį)
Mažiausia kaina
ARBA
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į
    toliau pateiktus kriterijus (kriterijai turėtų būti pateikiami nurodant jų lyginamąjį svorį, arba išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka, jeigu dėl akivaizdžių priežasčių jiems negalima priskirti lyginamojo svorio)
    kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime peteikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose ar aprašomąjame dokumente
Kriterijai Lyginamasis svoris
   
IV.2.2) Bus rengiamas elektroninis aukcionas taip      ne     
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną(jei taikoma)
 

IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1) Perkančiosios organizacijos (institucijos) priskirtas bylos numeris ( jei taikoma)
110349
IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-i) dėl tos pačios sutarties taip      ne     
Jei taip,
Išankstinis informacijos skelbimas Skelbimas apie pirkėjo profilį
Skelbimo OL numeris:   (metai/mėnuo/diena)
Kiti ankstesni skelbimai (jei buvo)    
Skelbimo OL numeriai:
 
IV.3.3) Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems dokumentams (Išskyrus DPS)ar aprašomajam dokumentui gauti ( konkurencinio dialogo atveju)
Prašymo pateikti dokumentus priėmimo ir susipažinimo su dokumentais terminas
  Data:  2011-10-10   (metai/mėnuo/diena) Laikas:   10:00
Imamas mokestis už dokumentus taip      ne     
Jei taip, kaina (įrašykite tik skaičius):      Valiuta 
Mokėjimo sąlygos ir būdas:  
IV.3.4) Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas
  Data:  2011-10-11 Laikas:  10:00
IV.3.5) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti konkurse išsiuntimo data atrinktiems kandidatams (jei jie žinomi)
(jei taikomos ribota ar derybų procedūra arba konkurencinis dialogas)
  Data:  (metai/mėnuo/diena)
IV.3.6) Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar prašymai leisti dalyvauti
  Lietuvių
  Kitos: 
IV.3.7) Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (atvira procedūra)
Iki:      (metai/mėnuo/diena)
ARBA laikotarpis mėnesiais:     ar dienomis:   90   (nuo pasiūlymų gavimui nustatytos dienos)
IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
  Data:  2011-10-11 (metai/mėnuo/diena) Laikas:  10:00
  Vieta (jei tinka):  Aleksandro Stulginskio universitetas, Centriniai rūmai, 261 a., Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje (jei reikia) taip      ne     
  pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (turi būti pateiktas vadovo pasirašytas įgaliojimas atstovauti įmonę)


VI DALIS: KITA INFORMACIJA
VI.1) AR TAI PASIKARTOJANTIS VIEŠASIS PIRKIMAS (jei taikoma)
taip      ne     
Jei taip, kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
VI.2) AR SUTARTIS SUSIJUSI SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA BENDRIJOS LĖŠOMIS taip      ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as):
 Perkančioji organizacija pirkimą atlieka vykdydama projektus „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ (paraiškos Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013)
VI.3) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
  Konkurso sąlygos skelbiamos CVP IS ir Universiteto puslapyje adresu: http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/35951
Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, teikiami popierinėje formoje ir vokuose nebus priimami ir vertinami.
Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama. Dėl registracijos iškilus klausimams konsultuoja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnyba, tel.: +370 5 205 2969.
Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti konkurso sąlygas, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., tiekėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus.
Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių techniniai aprašymai (prekių katalogai, brošiūros) turi būti pateikiami gamintojo ir lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
VI.4) SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA
VI.4.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas(URL):
 
Faksas:
 
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma)
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas(URL):
 
Faksas:
 
VI.4.2) Skundų pateikimas (prašome užpildyti VI.4.2 punktą ARBA, jei reikia, VI.4.3 punktą)
Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų):
 
VI.4.3) Tarnyba, iš kurios galima gauti informacią apie skundų pateikimą
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas(URL):
 
Faksas:
 
VI.4) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:   
2011-08-25 13:49:00       (metai/mėnuo/diena)  _____Prorektorius_____   __________   _____Vidmantas   Butkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2002586451 D/L: 2011.08.31 00:30:20
 
A PRIEDAS
PAPILDOMI ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
I) ADRESAI, KUR GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS
Oficialus pavadinimas:
  Lietuvos žemės ūkio universitetas (111950962)
Adresas:
  Studentų g. 11
Miestas:
  Akademija, Kauno r.
Pašto kodas: 
LT- 53361
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
  Kam: Alvydui Žibui
Telefonas:
  +370 61425057
El. paštas:
  alvydas.zibas@lzuu.lt
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
 
 
II) ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS, KUR GALIMA GAUTI SPECIFIKACIJAS IR PAPILDOMUS DOKUMENTUS (ĮSKAITANT KONKURENCINIO DIALOGO IR DINAMINĖS PIRKIMŲ SISTEMOS DOKUMENTUS)
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas: 
LT- 
Šalis:
 
Kontaktiniai duomenys:
  Kam:
Telefonas:
 
El. paštas:
 
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
 
 
ID:2002586451 D/L: 2011.08.31 00:30:21
III) ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS PASIŪLYMŲ IR PRAŠYMŲ LEISTI DALYVAUTI SIUNTIMUI
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas: 
LT- 
Šalis:
 
Kontaktiniai duomenys:
  Kam:
Telefonas:
 
El. paštas:
 
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
 
 


  _____Prorektorius_____   __________   _____Vidmantas   Butkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2002586451 D/L: 2011.08.31 00:30:21
B PRIEDAS
INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS


DALIES NR. 1 PAVADINIMAS: Spektrofotometras
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  1 pirkimo objekto dalis – Spektrofotometras (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 28).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 2 PAVADINIMAS: Fluorimetras
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  2 pirkimo objekto dalis – Fluorimetras (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekis ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 29)
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 3 PAVADINIMAS: Augalų ligų sukėlėjų kolonijų skaičiuotuvas
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  3 pirkimo objekto dalis - Augalų ligų sukėlėjų kolonijų skaičiuotuvas (1 vnt.) .
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 30).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 4 PAVADINIMAS: Insektariumas
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  4 pirkimo objekto dalis – Insektariumas (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 31).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 5 PAVADINIMAS: Laminaras
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  5 pirkimo objekto dalis – Laminaras (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 32).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 6 PAVADINIMAS: Mikroskopai
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  6 pirkimo objekto dalis – Mikroskopai (1 kompl.). Perkama: mikroskopas trinokuliaras su kamera (1 vnt.); mikroskopas su skaitmenine kamera (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 33).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 7 PAVADINIMAS: Autoklavas
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  7 pirkimo objekto dalis – Autoklavas (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 34).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 8 PAVADINIMAS: Termostatas
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  8 pirkimo objekto dalis – Termostatas (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 35).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 9 PAVADINIMAS: Kaitinimo spinta
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  9 pirkimo objekto dalis - Kaitinimo spinta (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 36).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 10 PAVADINIMAS: Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (I paketas).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  10 pirkimo objekto dalis – Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (I paketas). Perkama: Miško dirvožemio ėminių pirminio paruošimo analizėms įrangos ir reikmenų komplektas; Miško dirvožemio analizių laboratorinė įranga; Augalų ėminių surinkimo, transportavimo ir pirminio paruošimo įrangos komplektas.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 37).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 11 PAVADINIMAS: Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (II paketas).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  11 pirkimo objekto dalis - Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (II paketas). Perkama: miško dirvožemio mikrobiotos DNR gausintuvas (1 vnt.); kapiliarinės elektroforezės aparatas (1 vnt.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 38).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 12 PAVADINIMAS: Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (III paketas).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  12 pirkimo objekto dalis - Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (III paketas). Perkama: miško dirvožemio ėminių pirminio paruošimo dirvožemio mikrobiotos įvairovės analizėms įrangos ir reikmenų komplektas; automatizuota dozavimo ir nukleino rūgščių ir dirvožemio biotos išskyrimo sistema.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 39).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 13 PAVADINIMAS: Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (IV paketas).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  13 pirkimo objekto dalis - Įranga Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijai (IV paketas). Perkama: miško dirvožemio mikrobiotos biomasės anglies analizatorius; miško dirvožemio mikrobiotos azoto spektrofotometrinis analizatorius; miško dirvožemio ėminių paruošimo mikrobiotos gausumui vertinti įranga ir reikmenų komplektas; laminarinė spinta miško dirvožemio ėminių suspensijos sėjai vykdyti; biologiniai termostatai mikrobiotos kultivavimui; miško dirvožemio mikrobiotos apskaitos bei duomenų bazės sudarymo įranga.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 40).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 14 PAVADINIMAS: Donorinių augalų ir in vitro kultūrų monitoringo sistema (1 kompl.).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  14 pirkimo objekto dalis - Donorinių augalų ir in vitro kultūrų monitoringo sistema (1 kompl.). Perkama: Augalų auginimo kamerų įranga; Auginimo kambario programinė įranga automatiniam temperatūros, drėgmės ir apšvietimo reguliavimui.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 31000000-6  (Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas.)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 41).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 15 PAVADINIMAS: Kompaktinis jonų chromatografas katijonų ir anijonų nustatymui.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  15 pirkimo objekto dalis - Kompaktinis jonų chromatografas katijonų ir anijonų nustatymui.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
Papildomas(-i) objektas(-i) 30200000-1  (Kompiuterinė įranga ir reikmenys.)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 42).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 16 PAVADINIMAS: Biokristalizacijos kamera augalinės produkcijos kokybės tyrimams.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  16 pirkimo objekto dalis - Biokristalizacijos kamera augalinės produkcijos kokybės tyrimams.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 43).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 17 PAVADINIMAS: Dujų chromatografijos sistema su masių selektyviniu detektoriumi GC/MS (1 kompl.).
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  17 pirkimo objekto dalis - Dujų chromatografijos sistema su masių selektyviniu detektoriumi GC/MS (1 kompl.).
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
Papildomas(-i) objektas(-i) 48000000-8  (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos.)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 44).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 18 PAVADINIMAS: Bendrosios organinės anglies analizatoriaus TOC/TN.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  18 pirkimo objekto dalis - Bendrosios organinės anglies analizatoriaus TOC/TN.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
Papildomas(-i) objektas(-i) 48000000-8  (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos.)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 45).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 19 PAVADINIMAS: Augalinių ląstelių frakcionavimo sistema molekulinės biologijos ir biochemijos analizės pavyzdžių paruošimui.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  19 pirkimo objekto dalis - Augalinių ląstelių frakcionavimo sistema molekulinės biologijos ir biochemijos analizės pavyzdžių paruošimui (1 kompl.). Perkama: Analitinės svarstyklės; Autoklavas; Baltymų elektroforezės sistema; Centrifuga; DNR ir RNR analizatorius; Džiovinimo spinta; Elektrinė viryklė; Elektropernašos aparatas; Priedai fluorescencijos matavimo sistemai; Gilaus šaldymo šaldiklis; Ultragarso homogenizatorius; Homogenizatorius su ašmenimis; Rotacinis homogenizatorius; Šratinis homogenizatorius; Inkubatorius; Klimatinė kamera; Laminaras; Liofilizatorius; Magnetinė maišyklė; Maišyklė su kaitinimo elementu; Mikrobangų krosnelė; Mažų tūrių UV-Vis spektrofotometras; Peristaltinis siurblys; pH-metras; Purtyklė; Rotacinis garintuvas; Šaldytuvas; Šaldiklis; Šaldoma minicentrifuga; Sistemų biologijos analizės modulis; Skysčių chromatografijos sistema; Skysto azoto talpa (diuaro indas); Spektrofotometras; Svarstyklės; Termostatuojama purtyklė; Termostatuojama vandens vonelė, didelės talpos; Termostatuojama vandens vonelė, mažos talpos; Termostatuojama cirkuliacinė vonia; Termoblokas; Termocikleris; Ultra švaraus I-o lygio vandens paruošimo įrenginys; Ultragarso vonelė; Vakuuminė sistema; Vakumo blokas filtracijai ir kietafazei ekstrakcijai; Vakuminė centrifuga; Vartyklė.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 46).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 20 PAVADINIMAS: Realaus laiko PGR sistema su programine įranga duomenų analizei.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  20 pirkimo objekto dalis - Realaus laiko PGR sistema su programine įranga duomenų analizei. Perkama: Gradientinis DNR amplifikatorius su tikro laiko priedu; Automatinė PGR pavyzdžių paruošimo sistema; Pipečių ir dozatorių rinkinys.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
Papildomas(-i) objektas(-i) 48000000-8  (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos.)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 47).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 21 PAVADINIMAS: Mikrobiologinių terpių ir mikroorganizmų kultivavimo įranga.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  21 pirkimo objekto dalis – Mikrobiologinių terpių ir mikroorganizmų kultivavimo įranga. Perkama: Autoklavas; Inkubatorius; Džiovinimo krosnis; Laminaras; Vertikalus ultra žemų temperatūrų šaldiklis; Laboratorinis šaldytuvas; Laboratorinis šaldiklis; Dvipakopė vandens filtravimo sistema; Indų plovimo sistema; Centrifuga.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 48).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 22 PAVADINIMAS: Optinis mikroskopas mikroorganizmų identifikavimui.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  22 pirkimo objekto dalis - Optinis mikroskopas mikroorganizmų identifikavimui.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 49).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 23 PAVADINIMAS: Fluorescencinis mikroskopas su diferencinio interferencinio (DIC) ir fazinio kontrasto režimais.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  23 pirkimo objekto dalis - Fluorescencinis mikroskopas su diferencinio interferencinio (DIC) ir fazinio kontrasto režimais.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 50).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________


DALIES NR. 24 PAVADINIMAS: Mikrobiologinės kolekcijos saugojimo ir mikroorganizmų identifikavimo sistema.
1) TRUMPAS APRAŠYMAS
  24 pirkimo objekto dalis - Mikrobiologinės kolekcijos saugojimo ir mikroorganizmų identifikavimo sistema.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 38000000-5  (Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).)  
3) KIEKIS IR APIMTIS
  Perkamų prekių kiekiai ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 51).
Jei žinoma, sąmata be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta: 
ARBAintervalas: nuo:     iki   Valiuta:
4)INFORMACIJA APIE SKIRTINGĄ SUTARTIES TRUKMĖS ARBA PRADŽIOS (PABAIGOS) DATĄ (jei taikoma)
Trukmė mėnesiais:  12  ar dienomis :    (nuo sutarties sudarymo)
ARBA Pradžia    (metai/mėnuo/diena)
Pabaiga    (metai/mėnuo/diena)
5) PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PIRKIMO DALIS
 

________________________________________  _____Prorektorius_____   __________   _____Vidmantas   Butkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)